Start > Raty
 Szukaj lup  


Wymień lub sprzedaj sprzęt fotograficzny

Złóż zapytanie o wniosek ratalny w InterFoto.eu
W środę jesteśmy otwarci od 8 do 18 :)
 

Warunki udzielania kredytów


Minimalna wysokość kredytu: 300 zł.

Okresy kredytowania: od 6 do 36 miesięcy (w przedziałach co miesiąc)

Pierwsza wpłata: nie wymagana

Kto może otrzymać kredyt?
Kredytobiorcą może być osoba spełniająca wszystkie niżej wymienione warunki:
 • Jest pełnoletnia (w przypadku osób które ukończyły 75 rok życia, lub ukończą podany wiek podczas trwania kredytu wymagane jest poręczenie osoby trzeciej),
 • Posiada obywatelstwo polskie,
 • Posiada stałe źródło dochodów (osoba pracująca, prowadząca działalność gospodarczą, działalność rolniczą, emeryt, rencista),
 • Posiada zdolność kredytową,
 • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Posiada stałe miejsce zameldowania.


Wymagane okresy zatrudnienia:
 • umowa o pracę (minimalny okres zatrudnienia w przypadku umowy o pracę wynosi pełne 3 miesiące, gdy klient posiada umowę na czas określony termin spłaty ostatniej raty musi nastąpić maksymalnie na 1 pełny miesiąc przed rozwiązaniem stosunku pracy),

 • działalność gospodarcza (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, minimalny okres wynosi 6 miesięcy),
 • renta (załączone orzeczenie lekarskie, do kiedy została przyznana).


Warunki dotyczące wysokości dochodów klienta:

Wymagane minimalne dochody miesięczne nie mogą być niższe niż najniższe wynagrodzenie ustalone przez MPiPS lub najniższa renta/emerytura (niższe dochody niż ww. mogą być rozpatrywane jako indywidualne przypadki).
Istnieje możliwość łączenia dochodów współmałżonków, miesięczna rata nie może być wyższa niż 50% udokumentowanego miesięcznego dochodu netto.

Sposoby zabezpieczenia udzielonych kredytów:
Przewłaszczenie towaru w przypadku zakupu towarów ruchomych.

Sposoby spłaty kredytu i odsetek:

Spłata rat kredytu i odsetek następuje w kasach banków lub bezgotówkowo - przelewem lub przekazem pocztowym na rachunek Banku w terminach określonych na umowie kredytowej. Za datę spłacenia świadczenia Kredytobiorcy wobec Banku przyjmuje się datę stempla pocztowego lub datę stempla Banku przyjmującego wpłatę.

Wymagane dokumenty
 • Osoby fizyczne (dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa, legitymacja emeryta i rencisty, legitymacja służbowa), zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach,

 • Emeryci i renciści (dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja emeryta lub rencisty), oryginał ostatniego odcinka lub zaświadczenie z ZUS, kserokopia orzeczenia komisji lekarskiej (dotyczy wyłącznie rencistów poniżej 55 roku życia) lub inny dokument z wyszczególnioną datą do kiedy renta jest przyznana. W przypadku osób powyżej 75 roku życia wymagane jest oświadczenie młodszego członka rodziny, że w razie wypadku losowego przejmie za Kredytobiorcę zobowiązania finansowe wobec Banku - wymagane jest poręczenie wekslowe osoby trzeciej. Poręczyciel nie może mieć więcej niz 65 lat.

 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

  Księga przychodów i rozchodów: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa - dotyczy mężczyzn w wieku do 28 lat), aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące lub kserokopie deklaracji PIT-5 za ostatnie 3 miesiące (kserokopie deklaracji PIT-5 powinny zawierać pieczątkę przyjęcia przez Urząd Skarbowy, ewentualnie kserokopie potwierdzeń nadania dokumentów).
  Ryczałt: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn w wieku do 28 lat), aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc), informacja z Urzędu Skarbowego o sposobie rozliczania podatku lub kserokopie deklaracji PIT-27 (półroczny) lub PIT-28 (roczny) - kserokopie powinny zawierać pieczątkę przyjęcia przez Urząd Skarbowy, ewentualnie kserokopie potwierdzeń nadania dokumentów, oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie za ostatnie 3 miesiące.
  Karta podatkowa: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn w wieku do 28 lat), aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kserokopia), zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z podatkami lub kserokopie dowodów wpłat podatku za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie jest ważne 1 miesiąc), zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu ze składkami lub kserokopie dowodów wpłat za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie ważne jest 1 miesiąc), decyzja o ustaleniu wysokości kwoty podatku wynikającego z karty podatkowej (deklaracja PIT-17), oświadczenie o osiągniętym średnim miesięcznym dochodzie za ostatnie 3 miesiące.
  Od osoby prowadzącej działalność rolniczą: dowód osobisty, drugi dokument potwierdzający tożsamość (legitymacja ubezpieczeniowa, prawo jazdy, paszport, książeczka wojskowa (dotyczy mężczyzn w wieku do 28 lat), zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z gospodarstwa.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.Korzystając z serwisu akceptujesz jej postanowienia.

Copyright© 2024 InterFoto.eu

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki, nazwy handlowe, oznaczenia usług i logotypy podane w tym dokumencie należą do firm, które są ich wyłącznymi właścicielami.